دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ماندانا   غلامی

پست الکترونیکی : m.gholami@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تربیت بدنی -علوم ورزشی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/07/01

ماندانا غلامی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^